โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคร้ายใกล้ตัว

โรคพิษสุราเรื้อรัง ( Alcoholism ) คือ อาการที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากจนไม่สามารถความคุมปริมาณการดื่มได้ติดต่อกันเป็นเวลานาน ยิ่งทำให้แอลกอฮอล์ในกระแสเลือดเพิ่มความเข้มข้นขึ้น เมื่อหยุดดื่มจะมีอาการเหงื่อออกมากกว่าปกติ ตัวสั่น มือสั่น หงุดหงิดง่าย คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย สับสน หัวใจเต้นเร็ว หรือประสาทหลอน เป็นต้น

เครดิตฟรี

อาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง
ดื่มสุราในปริมาณมากขึ้นเลื่อยๆ
จดจำเหตุการณ์หลังดื่มสุราไม่ได้
มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เช่น อารมณ์แปรปรวน พูดจาไม่รู้ความ มือสั่น ประสาทหลอน
หากระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงมาก เสี่ยงอาการโคม่าหรือเสียชีวิตได้
สาเหตุของโรคพิษสุราเรื้อรังมีหลายปัจจัย
ปัจจัยด้านพันธุกรรม พบประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง
ปัจจัยด้านจิตใจ เช่น โกรธ เสียใจ เบื่อหน่าย เหงา ก็มีส่วนทําใหติดสุราได้
ปัจจัยด้านสังคมสิ่งแวดลอม สภาพแวดลอมที่มีการดื่มสุรา ปัญหาในครอบครัว โรงเรียน ค่านิยมทางสังคมในการสังสรรค์ของกลุมเพื่อน พบว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญทําให้ติดสุรา
พฤติกรรมเลียนแบบของผู้ใกล้ชิด เช่น บิดา มารดา และเพื่อน ชักจูงผลักดันให้เกิดการเลียนแบบ
การวินิจฉัยโรคพิษสุราเรื้อรัง
แพทย์จะวินิจฉัยพฤติกรรมการแสดงออก 3 ระดับ แบบไม่รุนแรง ปานกลาง หรือรุนแรง ช่วงเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา

สล็อต

ไม่สามารถจำกัดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ได้
พยายามลด หรือเลิกดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้
มีความต้องการดื่มแอลกอฮอล์อยู่ตลอดเวลา หรือใช้แอลกอฮอล์เพื่อเป็นการถอน
ไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ เช่น การเรียนหนังสือ การทำงาน หรือการขับรถ
มีพฤติกรรมการตัดสินใจช้าลง
มีอาการขาดสุรา เมื่อไม่ได้ดื่มผู้ป่วยจะหาสารใกล้เคียงเพื่อใช้ทดแทน
การรักษาผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรัง
1) ด้านร่างกาย แพทย์จะให้ยาในการรักษาผู้ป่วยเพื่อควบคุมหรือหยุดการดื่มสุราของผู้ป่วย
2) ด้านอาการขาดสุรา จะเกิดขึ้นภายหลังหยุดดื่มสุราประมาณ 2-10 วัน เป็นผลมาจากระบบประสาทซิมพาเทติกทำงานมากเกินไป
3) ด้านจิตสังคม เป็นการให้ผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตใจและสังคม จนสามารถควบคุมพฤติกรรมการดื่มให้น้อยลง หรือหยุดดื่มไปนานที่สุด
4) การบำบัดแบบอื่น ได้แก่ การให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยคำพูดดีๆ ในกลุ่มผู้ป่วยด้วยกันเอง

การป้องกันโรคพิษสุราเรื้อรัง
ครอบครับเป็นสภาบันที่มีความสำคัญอย่างมากที่จะเป็นแหล่งให้ความรู้ความเข้าใจ และแสดงพฤติกรรมต่างๆ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี หมั่นสังเกตพฤติกรรม พูดคุยไม่ใช้การบังคับ หากิจกรรมที่ทุกคนสามารถทำร่วมกันได้ เช่น การดูหนัง ฟังเพลง ออกกำลังกายเป็นต้น

มาตรฐานแอลกอฮอล์เป็นไปตามกฎหมายกําหนด

  1. สุรากลั่น หมายความว่า สุราที่ได้กลั่นแล้วและมีแรงแอลกอฮอล์ต่ำกว่า 80 ดีกรี และให้หมายความรวมถึงสุรากลั่นที่ได้ผสมกับสุราแช่แล้ว แต่มีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่า 15 ดีกรี
  2. สุราแช่ หมายความว่า สุราที่ไม่ได้กลั่น และให้หมายความรวมถึงสุราแช่ที่ได้ผสมกับสุรากลั่นแล้ว แต่ยังมีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 15 ดีกรี

การรักษาโรคพิษสุราเรื้อรัง

การรักษาโรคพิษสุราเรื้อรังมีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยหยุดดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้

สล็อตออนไลน์

การถอนพิษสุรา

อาจเรียกว่าช่วงล้างพิษ จัดเป็นขั้นตอนแรกของการรักษาโรคนี้ โดยแพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยหยุดดื่มหรือลดการดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับให้ยาบรรเทาอาการขาดสุราควบคู่ไปด้วย

การฟื้นฟูสมรรถภาพ

เป็นการเข้ารับคำแนะนำจากแพทย์ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยรู้จักควบคุมพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของตัวเอง

การให้คำปรึกษาทางจิต

เพื่อบำบัดความผิดปกติทางจิตที่เป็นสาเหตุของโรคพิษสุราเรื้อรัง ซึ่งอาจเป็นการบำบัดแบบกลุ่มหรือการบำบัดรายบุคคล โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์

การรับประทานยา

แพทย์อาจแนะนำให้ผู้ป่วยบางรายรับประทานยาที่มีฤทธิ์ช่วยให้ไม่อยากดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่

ยานาลเทรกโซน ช่วยลดความรู้สึกสุขสมจากการดื่มแอลกอฮอล์
ยาแอคแคมโพรเซส ช่วยปรับสารเคมีในสมองให้อยู่ในระดับปกติ จึงมีความรู้สึกอยากดื่มแอลกอฮอล์น้อยลง
ยาไดซัลฟิแรม ช่วยทำให้ผู้ป่วยรู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเมื่อดื่มแอลกอฮอล์ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน และเวียนศีรษะ เป็นต้น
ส่วนผู้ป่วยที่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังขั้นรุนแรง แพทย์จะเฝ้าดูอาการขาดสุราตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้ผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดในโรงพยาบาลด้วย เมื่อผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นแพทย์จึงจะอนุญาตให้กลับบ้านได้ แต่หลังจากนั้นผู้ป่วยจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องจนหายดี

ภาวะแทรกซ้อนของโรคพิษสุราเรื้อรัง

การดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตในด้านต่าง ๆ ดังนี้

slot

ระบบย่อยอาหารทำงานผิดปกติ เช่น โรคกระเพาะอาหารอักเสบ โรคตับอ่อนอักเสบ เกิดแผลในหลอดอาหารหรือกระเพาะอาหาร การดูดซึมวิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ ลดลง เป็นต้น
โรคตับ อาจเกิดโรคหรือความผิดปกติใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตับ อย่างไขมันพอกตับหรือตับอักเสบจากแอลกอฮอล์ รวมถึงโรคตับแข็งที่อาจส่งผลให้เกิดการสะสมของเสียจำพวกยูเรียจนเกิดพิษต่อสมองได้
โรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น ความดันโลหิตสูง หัวใจโต หัวใจล้มเหลว ภาวะหัวใจห้องบนเต้นสั่นพลิ้ว และโรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น
ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำแอลกอฮอล์มีฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งกลูโคสของตับ และอาจก่อให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำตามมา ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่กำลังใช้ยาอินซูลินเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดจึงควรหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ เพราะอาจทำให้ระดับน้ำตาลยิ่งลดต่ำลงจนเป็นอันตราย
พัฒนาการทางเพศผิดปกติ ผู้ป่วยชายอาจเสี่ยงต่อภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ส่วนผู้ป่วยหญิงอาจเสี่ยงต่อภาวะประจำเดือนมาไม่ปกติ
ความพิการแต่กำเนิด หญิงตั้งครรภ์ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำอาจเสี่ยงต่อการแท้งบุตร หรือเผชิญกับกลุ่มอาการทารกในครรภ์ได้รับแอลกอฮอล์ จนส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ผิดปกติ
กระดูกเกิดความเสียหาย อาจเกิดโรคกระดูกพรุน หรือไขกระดูกซึ่งมีหน้าที่ผลิตเซลล์เม็ดเลือดถูกทำลาย จนส่งผลให้เกล็ดเลือดมีปริมาณลดลง ผู้ป่วยจึงเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกมากกว่าปกติ
ความผิดปกติทางระบบประสาท เช่น มือเท้าชา กระบวนการคิดผิดปกติ ภาวะสูญเสียความทรงจำชั่วคราว หรือโรคสมองเสื่อม เป็นต้น
ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรังอาจเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อต่าง ๆ มากกว่าปกติ เช่น โรคปอดบวม เป็นต้น
มะเร็ง ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากอาจเสี่ยงต่อมะเร็งชนิดต่าง ๆ มากกว่าคนทั่วไป เช่น มะเร็งช่องปาก มะเร็งลำคอ มะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ มะเร็งเต้านม เป็นต้น
การเกิดปฏิกิริยาระหว่างยากับแอลกอฮอล์ การดื่มแอลกอฮอล์อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของยารักษาที่ผู้ป่วยกำลังรับประทานอยู่ โดยฤทธิ์ของยาอาจลดลง มากขึ้น หรือกลายเป็นพิษต่อร่างกายได้
ปัญหาในการดำเนินชีวิต การดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน การเรียน การทำงาน และความสัมพันธ์กับผู้อื่น ทั้งยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุประเภทต่าง ๆ เช่น รถชน ตกจากที่สูง เป็นต้น นอกจากนี้ อาจเสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรม การข้องเกี่ยวกับอาชญากรรม หรือการตกเป็นเหยื่อของอาชญากร เช่น การถูกล่วงละเมิดทางเพศ เป็นต้น ตลอดจนเสี่ยงควบคุมตัวเองไม่ได้และนำไปสู่การฆ่าตัวตาย
การป้องกันโรคพิษสุราเรื้อรัง

โรคพิษสุราเรื้อรังสามารถป้องกันได้ เพียงจำกัดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ของตัวเอง โดยทั่วไปเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ละชนิดมักมีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เท่ากัน โดย 1 ดื่มมาตรฐานของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะเท่ากับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ 10 กรัม เฉลี่ยแล้ว 1 ดื่มอาจเท่ากับเบียร์ 360 มิลลิลิตร ไวน์ 150 มิลลิลิตร และสุรา 45 มิลลิลิตร จากคำแนะนำของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย ผู้ชายไม่ควรดื่มเกิน 4 ดื่มมาตรฐาน/วัน ส่วนผู้หญิงไม่ควรดื่มเกิน 2 ดื่มมาตรฐาน/วัน

นอกจากนั้น วัยรุ่นอาจเป็นวัยที่เสี่ยงต่อโรคพิษสุราเรื้อรังค่อนข้างสูง พ่อแม่จึงควรสังเกตสัญญาณผิดปกติที่เกิดขึ้นกับลูก และปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ เพื่อป้องกันพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่เหมาะสมของลูก

พูดคุยและทำกิจกรรมร่วมกับลูกเป็นประจำ เช่น ออกกำลังกาย เล่นกีฬา เป็นต้น
เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกในเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์
สร้างบรรทัดฐานที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกปฏิบัติตามและเรียนรู้ว่าสิ่งใดควรทำหรือไม่ควรทำ

โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคร้ายใกล้ตัว

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top