การพบแพทย์เพื่อประเมินผลโรคมะเร็ง

แพทย์ที่ทำหน้าที่ให้การรักษาโรคมะเร็งจะประกอบไปด้วยแพทย์มากมายหลายสาขา ซึ่งจะทำงานร่วมกันในการให้การรักษาและจะมีการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับการรักษาต่อภายในทีมแพทย์อย่างเป็นระบบซึ่ง ได้แก่

เครดิตฟรี

ศัลยแพทย์สาขาต่าง ๆ ทุกสาขา ทำหน้าที่ให้การรักษาโรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ ทุกชนิดโดยใช้วิธีการผ่าตัดเป็นหลัก และในบางกรณีอาจใช้วิธีการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ยาฮอร์โมน หรือยาตรงเป้าด้วย
แพทย์รังสีรักษา ทำหน้าที่ให้การรักษาโรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ ทุกชนิดด้วยการใช้รังสีในการรักษาเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการฉายรังสีและการใส่แร่ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาก็จะมีทั้งผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ และบางคนก็ใช้วิธีการรักษาด้วยการใช้ยาเคมีบำบัด ยาฮอร์โมน และยาตรงเป้าด้วย
อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา ทำหน้าที่ให้การรักษาด้วยการใช้ยาเคมีบำบัด ยาฮอร์โมน หรือยารักษาตรงเป้าโดยจะทำการรักษาผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่เป็นหลัก ซึ่งถ้าหากขาดแพทย์มะเร็งวิทยาเด็กหรือนรีแพทย์มะเร็งวิทยา ( รักษาโรคมะเร็งในระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรี ) แพทย์กลุ่มนี้ก็จะทำหน้าที่ให้การดูแลรักษาแทน
นรีแพทย์มะเร็งวิทยา ทำหน้าที่ให้การรักษาโรคมะเร็งเฉพาะระบบนรีเวชโดยใช้วิธีผ่าตัด ให้ยาเคมียาฮอร์โมน และยารักษาตรงเป้าแต่ในบางกรณีอายุรแพทย์มะเร็งวิทยาหรือแพทย์รังสีรักษาอาจเป็นผู้ที่ให้ยาเหล่านี้แทนก็ได้ แล้วแต่ว่าแต่ละโรงพยาบาลจะมีระบบเป็นอย่างไร
แพทย์รังสีร่วมรักษา คือแพทย์ผู้ทำหน้าที่ให้การรักษาโรคมะเร็งด้วยการใช้วิธีทางรังสีร่วมรักษา
แพทย์มะเร็งวิทยาเด็ก ทำหน้าที่ให้การรักษาผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งด้วยการใช้ยาเคมีบำบัดและยาต่างๆ

ในการรักษาโรคมะเร็งมักใช้ทีมแพทย์ในการให้การรักษา ( มีแพทย์จำนวนหลายคนหลายสาขา ) และเพื่อเป็นการลดโอกาสการตรวจวินิจฉัยหรือรักษาผู้ป่วยซ้ำซ้อนกันที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงมีคำที่ใช้เรียกเฉพาะในระบบการทำงานของแพทย์ ได้แก่ แพทย์เจ้าของไข้ แพทย์ที่ปรึกษา และแพทย์ที่เป็นหลักในการรักษาโรคมะเร็ง

สล็อต

แพทย์เจ้าของไข้ผู้ป่วยมะเร็ง หมายถึง แพทย์ผู้ทำหน้าที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคต่างๆ รวมทั้งผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งอย่างสม่ำเสมอตลอดไป อีกทั้งยังมีการทำงานร่วมกันกับทีมแพทย์ที่ปรึกษาคนอื่น ๆ หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนรับผิดชอบในการดูแลรักษาผู้ป่วย และถึงแม้ว่าแพทย์เจ้าของไข้จะเป็นแพทย์คนแรกที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ เป็นโรคมะเร็ง แต่เมื่อมีการวินิจฉัยแล้วพบว่าผู้ป่วยเป็นโรคที่แพทย์เจ้าของไข้คนแรกขาดความชำนาญในการรักษา แพทย์เจ้าของไข้คนแรกจะทำการส่งต่อผู้ป่วยไปยังแพทย์เฉพาะทางเพื่อรับการดูแลรักษาแทน ซึ่งถ้าแพทย์เจ้าของไข้ยังคงทำการนัดผู้ป่วยมาเข้ารับการตรวจดูแลรักษาอยู่อย่างต่อเนื่อง ก็จะยังคงเป็นแพทย์เจ้าของไข้อยู่ ส่วนแพทย์คนอื่นๆก็จะทำหน้าที่เป็นแพทย์ที่ปรึกษาในเรื่องที่ตนมีความชำนาญ แต่ถ้าแพทย์เจ้าของไข้คนแรกไม่มีความถนัดรักษาหรือความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษาผู้ป่วยแล้ว ก็จะทำการมอบหมายให้แพทย์ที่อยู่ในทีมที่ปรึกษาคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นแพทย์เจ้าของไข้แทน และแพทย์ที่รับมอบหมายให้เป็นคนดูแลรักษาผู้ป่วยก็จะทำหน้าที่นี้ต่อไป

แพทย์ที่ปรึกษา หมายถึง แพทย์เฉพาะทางที่ได้รับการปรึกษาจากแพทย์เจ้าของไข้ สำหรับการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเฉพาะทางนั้น หากแพทย์ที่ทำหน้าที่เป็นแพทย์ที่ปรึกษาต้องการตรวจหรือทำการรักษาเพิ่มเติมจากที่ได้รับการศึกษา จะต้องแจ้งแพทย์เจ้าของไข้ให้ได้รับทราบก่อนเสมอ หรืออาจจะส่งตัวผู้ป่วยกลับคืนไปให้แพทย์เจ้าของไข้เป็นรับหน้าที่ดำเนินการ โดยแพทย์ที่ปรึกษาก็จะยังคงมีหน้าที่นัดตรวจและดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยต่อเนื่องไปตลอดชีวิต เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตตามความรู้ทางการแพทย์เฉพาะทางสาขาของตน ตรวจโอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ำของโรค ให้คำแนะนำผู้ป่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพโดยรวมร่วมกับแพทย์เจ้าของไข้ ดูแล ป้องกัน และทำการรักษาผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการรักษาในสาขาเฉพาะทางด้านตนเอง

แพทย์ที่เป็นหลักในการรักษา หมายถึง แพทย์ผู้ให้การรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการหลัก ผู้ที่ทำหน้าที่รักษาโรคมะเร็งแต่ละชนิด จะเป็นศัลยแพทย์หรือแพทย์รังสีรักษา ขึ้นอยู่กับชนิดและระยะของของการเกิดโรคมะเร็ง อายุและสุขภาพผู้ป่วย เช่น โรคมะเร็งโพรงหลังจมูก จะใช้วิธีการรักษาหลักโดยวิธีรังสีรักษา เพราะฉะนั้น แพทย์ที่เป็นหลักในการทำหน้าที่รักษาผู้ป่วยก็คือแพทย์รังสีรักษา ซึ่งจะเป็นหลักสำคัญในการรักษาโรคมะเร็งชนิดนั้น ๆ ด้วยวิธีที่แตกต่างกัน

สล็อตออนไลน์

ขั้นตอนการพบแพทย์
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการไปพบแพทย์ เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง เข้ารับการรักษาและประเมินผลที่เกิดขึ้นในระยะต่างๆ ของการดูแลรักษาผู้ป่วย อาการผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้น เป้าหมายในการตรวจคัดกรองมะเร็ง และความรู้สึกวิตกกังวลในอาการที่ผิดปกติ จากนั้นการดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยตามขั้นตอนต่าง ๆ จะดำเนินไปจนกระทั่งถึงการติดตามโรคในระยะเวลาที่ยาวนานไปจนตลอดชีวิต

เริ่มต้นจากการที่ผู้ป่วยแสดงอาการที่อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกของโรคมะเร็ง มีอาการผิดปกติต่าง ๆ เกิดขึ้นหรืออาจเกิดความวิตกกังวลว่าจะเป็นโรคมะเร็ง เนื่องจากมีญาติเป็นมะเร็งและผู้ป่วยก็มีอาการที่คล้ายคลึงกันกับญาติแต่รู้สึกสงสัยหรืออาจเข้ารับการตรวจเพราะกลัวว่าเป็นโรคทางพันธุกรรม หรือรับการตรวจเพื่อการคัดกรองโรคมะเร็ง
แพทย์ที่ผู้ป่วยไปพบเพื่อขอรับการตรวจจะเป็นแพทย์สาขาใดก็ได้ อาจเป็นแพทย์ในคลีนิคหรือแพทย์ในโรงพยาบาลจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนก็ได้ที่อยู่ใกล้บ้าน หรือถ้าหากผู้ป่วยพอมีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยอยู่พอสมควร ผู้ป่วยก็สามารถเลือกที่จะไปพบแพทย์ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาการของผู้ป่วยได้เลย เช่น มีอาการปวดศีรษะเรื้อรังควรไปพบแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบประสาท ซึ่งเป็นศัลยแพทย์หรืออายุรแพทย์เฉพาะทางด้านประสาทวิทยา หากพบว่ามีเลือดออกมาจากทางช่องคลอดควรเข้าพบแพทย์สูตินรีเวช หรือหากพบว่ามีก้อนที่บริเวณคอควรไปพบแพทย์หูคอจมูก ( เป็นศัลยแพทย์เฉพาะทางสาขาหนึ่ง ) หรืออาจเข้าพบพบแพทย์โรคมะเร็งในสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาหรือในสาขาอายุรกรรมมะเร็งวิทยาก็ได้
พบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย นอกจากอาการสำคัญ ๆ ที่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบแล้ว หากมีความกังวลสงสัยว่าอาจจะเป็นโรคมะเร็งก็ควรที่จะแจ้งแพทย์ให้ทราบด้วย ซึ่งจะทำให้แพทย์สามารถตอบข้อสงสัยของผู้ป่วยได้อย่างชัดเจน เพราะความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นก็ถือเป็นอาการอย่างหนึ่งเช่นกัน
การไปคลินิก เพื่อให้แพทย์ตรวจวินิจฉัย หากได้แจ้งอาการให้แพทย์ได้รับทราบและแพทย์ก็จะให้การวินิจฉัยในเบื้องต้นว่า อาจเป็นไปได้ว่าจะเป็นมะเร็งหรือสงสัยว่าน่าจะเป็นมะเร็ง แพทย์จะให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยให้ไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลที่ผู้ป่วยสะดวกหรือมีสิทธิ์เข้ารับการรักษาพยาบาล เมื่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ที่ทำบัตรประจำตัวผู้ป่วยจะสอบถามอาการผู้ป่วยในเบื้องต้น และส่งตัวผู้ป่วยไปยังแผนกตรวจโรคที่เกี่ยวข้องเพื่อรับการรักษาต่อไป

slot

การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งในเบื้องต้น กระบวนการตรวจวินิจฉัยของแพทย์ทุกสาขาจะเป็นแบบเดียวกัน คือจะเริ่มทำการวินิจฉัยจากอาการสำคัญ ๆ ก่อน จากนั้นจึงนำอาการอื่น ๆ มาวินิจฉัยร่วมด้วย ดูประวัติทางการแพทย์อื่นๆ ของผู้ป่วย ดูผลการตรวจร่างกายทั่วไป การตรวจเฉพาะที่ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจภาพเนื้อเยื่อหรืออวัยวะตามขั้นตอนต่างๆ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับอาการสำคัญ ๆ ที่แสดงออก รวมทั้งอาการอื่นๆ ความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นที่แพทย์ได้ตรวจพบและดุลพินิจของแพทย์
เมื่อผลตรวจชี้ว่าผู้ป่วยน่าจะเป็นโรคมะเร็ง แพทย์จะทำการส่งต่อผู้ป่วยไปยังแพทย์เฉพาะทาง ในการรักษาโรคมะเร็งชนิดนั้นๆ เพื่อความแน่นอนในการตรวจวินิจฉัยว่าใช่โรคมะเร็งจริงหรือไม่ และเพื่อที่จะให้การรักษาต่อไป เช่นหากมีก้อนเนื้อในเต้านมเกิดขึ้น จะส่งต่อผู้ป่วยให้ศัลยแพทย์ดำเนินการรักษาต่อ หากสงสัยว่าเป็นโรคเลือด จะส่งต่อผู้ป่วยให้อายุรแพทย์เฉพาะทางระบบโลหิตวิทยา ( ระบบโรคเลือด ) ดำเนินการรักษาต่อ หากผู้ป่วยมีอาการทางลำไส้ อาจส่งต่อผู้ป่วยให้อายุรแพทย์หรือศัลยแพทย์โรคทางเดินอาหารดำเนินการรักษาต่อ หากผู้ป่วยมีอาการทางปัสสาวะ จะส่งผู้ป่วยไปพบแพทย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะดำเนินการรักษาต่อ
เมื่อผู้ป่วยมะเร็งไปพบแพทย์เฉพาะทาง แพทย์เฉพาะทางจะสอบถามอาการสำคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นและประวัติทางการแพทย์อื่น ๆ ของผู้ป่วยซ้ำ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แน่นอน ทบทวนผลตรวจต่าง ๆ ของผู้ป่วย เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนตามที่ต้องการแล้ว แพทย์เฉพาะทางจะทำการนัดผู้ป่วยมาตัดชิ้นเนื้อหรือเจาะดูดเซลล์นำไปตรวจทางพยาธิวิทยาหรือเซลล์วิทยา เพื่อความแน่นอนในการวินิจฉัยโรคมะเร็ง แต่ถ้าผู้ป่วยพร้อมที่จะตัดชิ้นเนื้อได้เลย แพทย์ก็จะทำการตัดชิ้นเนื้อในวันนั้น ซึ่งอาจทำโดยแพทย์คนแรกที่ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับแพทย์ด้วยว่ามีความชำนาญมากน้อยแค่ไหน

พบแพทย์เฉพาะทาง โดยจะดำเนินการส่งตรวจสิ่งต่าง ๆ เพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยให้มากขึ้น ก่อนตัดชิ้นเนื้อหรือเจาะ ดูดเซลล์ ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์หรือตรวจเลือดดูข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติม และจะตัดชิ้นเนื้อหรือเจาะ ดูดเซลล์ เช่น เอกซเรย์คอมพิวเตอร์หรือตรวจเลือดดูข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความมั่นใจ และจะตัดชิ้นเนื้อหรือเจาะ ดูดเซลล์เมื่อมั่นใจในความปลอดภัยแล้ว
หลังจากที่ได้ทราบผลทางพยาธิวิทยาจากการตัดชิ้นเนื้อ หรือผลทางเซลล์วิทยาจากการเจาะ/ดูดเซลล์ แพทย์เฉพาะทางจะสนทนาพูดคุย ให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและครอบครัวถึงขั้นตอนการรักษาผู้ป่วยในขั้นเบื้องต้น แต่ยังไม่สามารถให้การรักษาโรคมะเร็งได้ จนกว่าผู้ป่วยจะได้รับการประเมินสุขภาพและระยะของโรคมะเร็งที่เป็นเสียก่อน ซึ่งในระหว่างที่ผู้ป่วยรอผลการประเมินนี้ แพทย์จะทำการรักษาไปตามอาการสำคัญและอาการอื่น ๆ ที่เกิดร่วมด้วย เช่น ให้ยาบรรเทาปวดแก่ผู้ป่วยเมื่อมีอาการปวด หรือหากผู้ป่วยมีอาการสมองบวมแพทย์ก็จะให้ยาลดอาการสมองบวม
หลังจากที่ได้ทราบผลประเมินสุขภาพและยาที่ใช้ในการรักษามะเร็ง แพทย์จะทำการนัดผู้ป่วยและครอบครัวมาฟังการอธิบายขั้นตอนที่ใช้ในการรักษา เพื่อที่จะได้ร่วมกันศึกษาหรือสอบถามเมื่อมีข้อสงสัยเพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการรักษา และผู้ป่วยกับญาติสายตรงก็อาจจำเป็นที่จะต้องเซ็นยินยอมร่วมกันในการเข้ารับการรักษา โดยเฉพาะการรักษาทางด้านรังสีรักษา เนื่องจากผู้ป่วยและครอบครัวอาจไม่คุ้นเคยกับการรักษาด้วยวิธีนี้ ผู้ป่วยและครอบครัวจึงควรพูดคุยขอคำปรึกษาจากแพทย์รังสีรักษาโดยตรง สำหรับขั้นตอนในการรักษาโรคมะเร็ง หลังจากที่แพทย์เฉพาะทางได้ข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ป่วยครบถ้วนแล้ว ก็จะทำการพูดคุย อธิบาย ให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำถึงวิธีรักษา ผลข้างเคียงแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการรักษา รวมทั้งเรื่องค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ ในการรักษา การใช้หรือไม่ใช้สิทธิในการรักษาพยาบาล ซึ่งอาจจะใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกันในการรักษา เช่น การผ่าตัด รังสีรักษา เคมีบำบัด รังสีร่วมรักษา ยาฮอร์โมน ยารักษาตรงเป้า หรืออายุรกรรมทั่วไป แต่ในปัจจุบันนิยมใช้วิธีรักษาหลาย ๆ วิธีรวมกันในเกือบทุกระยะของการเกิดโรค
การเริ่มต้นการรักษาด้วยวิธีผ่าตัด หมายความว่า การผ่าตัดยังไม่สิ้นสุด เนื่องจากแพทย์จะต้องทราบรายละเอียดทางพยาธิวิทยาเพิ่มเติมให้ครบถ้วนจากการตรวจก้อนเนื้อภายหลังการผ่าตัดเสียก่อน เพื่อที่จะสามารถใช้เป็นข้อบ่งชี้ได้ว่าผู้ป่วยจำเป็นที่จะต้องใช้วิธีใดในการรักษาต่อไป ซึ่งอาจเป็นรังสีรักษา เคมีบำบัด หรือยาฮอร์โมน แต่ขั้นต่อไปในการรักษาหากมีการใช้ยานอกเหนือไปจากที่ได้กล่าวมาแล้วก็จะมีข้อบ่งชี้ในการใช้ยาอย่างเข้มงวด เฉพาะผู้ป่วยที่แพทย์เห็นว่าหากใช้ยานั้นแล้วจะช่วยยืดชีวิตให้ผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพอย่างแท้จริง
หลังจากที่ได้ทราบผลการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาภายหลังจากการผ่าตัด ศัลยแพทย์จะพูดคุยเรื่องวิธีรักษากับผู้ป่วยอีกครั้ง ซึ่งการรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีรังสีรักษาจะต้องทำการส่งต่อตัวผู้ป่วยให้แพทย์รังสีทำการรักษาเสมอ แต่การรักษาโดยการให้ยาเคมีบำบัด ศัลยแพทย์อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา หรือแพทย์รังสีรักษาอาจจะเป็นผู้ทำก็ได้แล้วแต่ว่าโรงพยาบาลแห่งนั้น ๆ จะมีระบบเป็นเช่นไร

การพบแพทย์เพื่อประเมินผลโรคมะเร็ง
Scroll to top