Day: May 22, 2021

การตรวจหาสาร Serum Glutamic-Oxaloacetic Transaminase

เซรั่มกลูตามิกอ็อกซาโลเอเซติก ทรานซามิเนส Serum Glutamic-Oxaloacetic Transaminase ( SGOT ) เป็น เอนไซม์ที่อาจตรวจพบได้ในเลือด จากกรณีมีเหตุสำคัญ หรือมีโรคร้ายแรงซึ่งมากระทบต่ออวัยวะ หรือเนื้อเยื่อของร่างกาย โดย SGOT อาจจะมาจากเอนไซม์ของเม็ดเลือดแดง หัวใจ กล้ามเนื้อ ตับอ่อน ไต หรือตับ อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งในตับมีจะความไวต่อโรคมากหรือการที่มีสภาวะแวดล้อมที่มากระทบ เช่น สารพิษ จะไปทำให้ค่าของ SGOTสูงขึ้นตามไปด้วย ค่า SGOT ที่มีค่าสูงขึ้นหลังจากมีเหตุเกิดขึ้นแล้ว จะใช้ระยะเวลานานกว่า 6-10 ชั่วโมง และจะอยู่ในค่าระดับนี้อาจนานถึง 4 วัน เลยทีเดียว เครดิตฟรี การตรวจหาสารวัดค่าตรวจตับการตรวจหาสารวัดค่าตรวจตับ เซรั่มกลูตามิกอ็อกซาโลเอเซติก ทรานซามิเนส Serum Glutamic-Oxaloacetic Transaminase ( SGOT ) Serum Glutamic-Oxaloacetic Transaminase ( SGOT ) มีชื่ออื่นว่า AST, Aspartate […]

การตรวจสารแอลคาไลน์ฟอสฟาเทส

การตรวจสารแอลคาไลน์ฟอสฟาเทส ( Alkaline Phosphatase – ALP ) คือการตรวจหาค่าสารประกอบในตับ เพื่อบ่งชี้ว่า ตับ มีปัญหาอะไรหรือไม่ Alkaline Phosphatase ชื่ออื่นเรียกเป็นว่า ค่า ALP ค่า ALK PHOS ค่า ALKP คือ เอ็นไซม์ที่ถูกผลิตขึ้นมาด้วยโปรตีนจากอวัยวะต่างๆในร่างกายที่เกิดความผิดปกติจากโรคต่าง ๆที่กำลังเกิดขึ้น เช่น ตับ กระดูก ลำไส้เล็ก ไต หรือ จากรกของสตรีที่กำลังตั้งครรภ์ซึ่ง อวัยวะที่ผลิตค่า ALP ออกมามากที่สุดในร่างกายคือ ตับ รองลงมาคือ ท่อน้ำดี และกระดูก เรียงตามลำดับกันต่อไป เครดิตฟรี ทำไมต้องตรวจสารแอลคาไลน์ฟอสฟาเทส การตรวจสาร Alkaline Phosphatase ( ALP ) มีจุดประสงค์คือ ใช้ตรวจหาค่าความผิดปกติและใช้ในการวินิฉัยโรคที่เกี่ยวกับตับและกระดูก โดยจะใช้วิธีการตรวจทางเลือด โดยผู้ที่จะทำการตรวจค่า ALP นั้น ต้องงดอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ ก่อนการตรวจ […]

สารตรวจค่ามะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

Bladder Tumor Antigen ( Urine BTA ) เป็นสารที่ใช้ในการวัดค่ามะเร็งเพื่อตรวจหาสัญญาณมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และใช้ติดตามผลการรักษา โดยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเกือบทั้งหมดเกิดขึ้นภายในเยื่อบุในกระเพาะปัสสาวะ และยังสามารถแพร่กระจ่ายไปยังอวัยวะอื่นๆของร่างกายได้ เครดิตฟรี Urine BTA เป็นสารวัดค่ามะเร็งกระเพาะอาหารที่จะใช้ในการตรวจน้ำปัสสาวะ เพื่อหาสารแปลกปลอมและสัญญาณของโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ สำหรับการตรวจปัสสาวะ จะใช้ปัสสาวะที่ได้จากการขับถ่ายใหม่ๆ โดยจะเป็นช่วงเวลาไหนก็ได้แต่จะต้องไม่เกินเที่ยงวันของวันนั้น เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่มีความแม่นยำมากที่สุด วัตถุประสงค์ที่ตรวจ Bladder Urine BTAตรวจคัดกรองเพื่อดูว่ากำลังป่วยด้วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะหรือไม่เพื่อจะได้ทำการตรวจรักษาต่อไปตรวจเพื่อติดตามผลการรักษา โดยจะใช้ประเมินว่าการรักษาที่ใช้อยู่ได้ผลหรือเกิดความล้มเหลว ซึ่งการตรวจเพื่อติดตามผลการรักษานี้สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจการใช้กล้องส่องทะลุผ่านช่องทางปัสสาวะ เป็นต้น เพราะอะไรจึงตรวจหามะเร็งกระเพาะปัสสาวะด้วย Urine BTAเพราะว่าโดยปกติหากเป็นมะเร็งดังกล่าว ผนังด้านในของกระเพาะปัสสาวะจะมีโปรตีนชนิดพิเศษที่เรียกว่า NMP 22 อยู่ จากนั้นเมื่อสิ้นอายุขัย โปรตีนชนิดนี้จะหลุดและปนไปกับน้ำปัสสาวะ เมื่อนำน้ำปัสสาวะมาตรวจจึงสามารถวิเคราะห์หาค่า Urine BTA ได้นั่นเอง ค่าปกติของ Urine BTA และ NMP 22 สำหรับค่าปกติของ Urine BTA และ NMP 22 จะมีค่าปกติเท่ากับ […]

สารวัดค่า มะเร็งต่อมลูกหมาก ชนิดใหม่

Free PSA เป็น สารที่ใช้ในการวัดค่ามะเร็งต่อมลูกหมากชนิดใหม่ ซึ่งสารตัวนี้เพิ่งจะได้รับการอนุมัติให้ใช้ได้อย่างเป็นทางการเมื่อไม่นานมานี้นั่นเอง Free PSA เป็นสัญญาณบ่งชี้ มะเร็งต่อมลูกหมาก ชนิดใหม่ที่เพิ่งได้รับการอนุมัติให้นำมาใช้ได้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที 10 มีนาคม ค.ศ. 1998 โดยคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐฯ ซึ่งในปัจจุบันก็มีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายเช่นกัน เครดิตฟรี Free PSA เป็นสารที่ได้มาจากสารชีวเคมีแปลกปลอมจากต่อมลูกหมาก เหมือนกับสาร PSA แต่สารตัวนี้พบว่าจะลอยอยู่ในกระแสเลือดอย่างอิสระ ซึ่งต่างจาก PSA ที่จะต้องจับตัวกับโปรตีนก่อนจึงจะเข้าไปในกระแสเลือดได้ นอกจากนี้หน่วยในการตรวจหาค่าความเสี่ยงมะเร็ง ก็จะใช้เป็นหน่วยนับเปอร์เซ็นต์ โดยหากพบว่ามีเปอร์เซ็นต์ของ Free PSA ต่ำมาก ก็แปลว่ามีแนวโน้มเป็น มะเร็งต่อมลูกหมาก สูงมากเช่นกัน สำหรับการตรวจหาสัญญาณบ่งชี้มะเร็งด้วยค่าเปอร์เซ็นต์ของ Free PSA ในทางวิชาการได้มีการสรุปไว้ดังนี้ให้ยึดค่า Free PSA ที่ 25% เป็นหลัก โดยพบว่า หากค่า Free PSA มีเปอร์เซ็นต์มากกว่า 25 แสดงว่าไม่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากหรือมีโอกาสเป็นน้อยมาก หากค่า Free PSA มีเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่า […]

สารตรวจวัดค่ามะเร็งต่อมลูกหมาก

PSA ย่อมาจาก Prostate Specific Antigen ( พรอซ-เทท สเปซิฟิก แอนติเจน ) คือ สารที่ใช้ในการวัดค่ามะเร็งต่อมลูกหมาก โดยเป็นสารแปลกปลอมที่เจาะจงว่าผลิตมาจากต่อมลูกหมากเป็นสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมากที่มีความไวต่อการตรวจเป็นอย่างมาก ทำให้ทราบได้อย่างรวดเร็วว่ามีความผิดปกติที่ต่อมลูกหมาก ข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับ Total PSAต่อมลูกหมากเป็นต่อมที่ตั้งอยู่ที่ก้นถุงกระเพาะปัสสาวะ โดยมีหน้าที่หลักคือ เครดิตฟรี ต่อมลูกหมากผลิตน้ำซีเมน ( Semen ) ซึ่งเป็นน้ำที่ใช้หล่อเลี้ยงตัวอสุจิ และทำหน้าที่ดันตัวอสุจิเข้าไปผสมกับไข่ของผู้หญิงจนเกิดเป็นการปฏิสนธิเกิดมาเป็นทารก ต่อมลูกหมากมีหน้าที่เป็นวาล์ว เปิด-ปิด ท่อปัสสาวะตามคำสั่งของระบบประสาท เพื่อปล่อยเอาน้ำปัสสาวะออกมาจากร่างกาย และต่อมลูกหมากก็มีการสารพิเศษชนิดหนึ่งออกมาจับตัวเข้ากับโปรตีน จนได้เป็น PSA อีกด้วย การตรวจค่า PSA บ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมากได้แน่นอนหรือเปล่าPSA เป็นสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมากที่มีความไวต่อการตรวจเป็นอย่างมาก และมีความแม่นยำน่าเชื่อถือมากกว่าการตรวจด้วยสัญญาณบ่งชี้อีกตัวหนึ่ง ซึ่งก็คือ Prostatics Acid Phosphatase ( PEP ) ในปัจจุบันจึงนิยมหันมาตรวจหาสัญญาณมะเร็งต่อมลูกหมากด้วย PSA กันมากขึ้น ส่วน PEP ไม่ค่อยมีผู้นิยมใช้กันแล้ว ในการตรวจค่า PSA ที่สูงกว่าปกติ จะให้ค่าความแม่นยำประมาณ […]

สารวัดค่ามะเร็งเต้านม

CA 15-3 หรือ Cancer Antigen 15-3 คือ สารโปรตีน ( Glycoprotein ) ที่หลั่งจากเซลล์เนื้อเยื่อที่มีความผิดปกติ โดยเฉพาะจากเซลล์มะเร็งของเต้านม ซึ่งใช้ในการวัดค่าเพื่อหามะเร็งเต้านมหรือเพื่อติดตามผลการรักษามะเร็งเต้านมที่มีการแพร่กระจาย และการกลับเป็นใหม่ของโรคหลังการรักษา แต่ไม่นิยมใช้ในมะเร็งเต้านมระยะแรกเริ่ม เครดิตฟรี Cancer Antigen 15-3 คือเป็นสารที่ใช้เพื่อตรวจหาสัญญาณบ่งชี้มะเร็งเต้านมและมักจะใช้ควบคู่ไปกับสาร CA 27-29 เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและความแม่นยำ ว่าผู้ป่วยกำลังป่วยด้วยมะเร็งเต้านมจริงๆ Cancer Antigen 15-3 จะไม่ค่อยมีผลต่อมะเร็งเต้านมในระยะแรกมากนัก ทำให้การตรวจในช่วงแรกของการมะเร็งอาจได้ค่าที่ไม่สามารถสรุปได้ เนื่องจาก CA 15-3 เป็นสารชีวเคมีแปลกปลอมที่ได้ผลิตขึ้นมาจากเซลล์กลายพันธุ์ของเซลล์เต้านมนั่นเอง การตรวจพบค่า CA 15-3 ที่สูงจนผิดปกติ อาจไม่ใช่มะเร็งเต้านมเสมอไป แต่อาจเป็นเพราะมะเร็งชนิดอื่นๆ เช่น มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งรังไข่หรือมะเร็งปอด เป็นต้น ในบางคนที่ไม่ได้ป่วยด้วยโรคมะเร็ง ก็อาจตรวจพบค่าความผิดปกติของ CA 15-3 ได้เหมือนกัน เช่นผู้ที่เป็นโรคตับอ่อนอักเสบ มีสภาวะก้อนเนื้อบวมเทียมที่เต้านม หรืออยู่ในระยะที่กำลังให้นมบุตร จึงทำให้ผลที่ได้มีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง การตรวจหาค่า Cancer […]

Scroll to top