ท่าอากาศยานนราธิวาส

ท่าอากาศยานนราธิวาส ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4136 (นราธิวาส-บ้านทอน) ที่บ้านทอน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือ ระยะทาง 13 กิโลเมตร เป็นท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม และได้ประกาศเป็นท่าอากาศยานศุลกากรเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2539 มีลานจอดรถยนต์ที่สามารถจุรถยนต์ได้ประมาณ 350 คัน ปัจจุบันท่าอากาศยานนราธิวาสมีทางวิ่ง 2,500 เมตรเพื่อรองรับอากาศยานลำใหญ่ในอนาคต เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2556 ได้เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เดินทางจากท่าอากาศยานนราธิวาสไปท่าอากาศยานเมืองญิดดะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ด้วยเครื่องบินของการบินไทยท่าอากาศยานนราธิวาส ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4136 (นราธิวาส-บ้านทอน) ที่บ้านทอน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือ ระยะทาง 13 กิโลเมตร เป็นท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม และได้ประกาศเป็นท่าอากาศยานศุลกากรเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2539 มีลานจอดรถยนต์ที่สามารถจุรถยนต์ได้ประมาณ 350 คัน

joker123

ปัจจุบันท่าอากาศยานนราธิวาสมีทางวิ่ง 2,500 เมตรเพื่อรองรับอากาศยานลำใหญ่ในอนาคต เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2556 ได้เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เดินทางจากท่าอากาศยานนราธิวาสไปท่าอากาศยานเมืองญิดดะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ด้วยเครื่องบินของการบินไทย ท่าอากาศยานนราธิวาส เดิมเรียกว่า สนามบินบ้านทอน ต่อมาได้ชื่อเรียกตามทางราชการว่า ท่าอากาศยานนราธิวาส เนื่องจากได้มีการก่อสร้างพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สำหรับประทับในกรณีแปรพระราชฐานเสด็จฯ เยี่ยมพสกนิกรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและใกล้เคียง ในปี พ.ศ. 2517 ทางราชการจึงได้มอบหมายการปรับปรุงและพัฒนาสนามบินของกองทัพอากาศให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยแก่เครื่องบินพระที่นั่ง รวมทั้งพระราชอาคันตุกะและบุคคลทั่วไป

สล็อต

ในปี พ.ศ. 2518 ได้มีการต่อเติมความยาวทางวิ่งออกไปทางทิศใต้ สร้างทางขับ ลานจอดอากาศยาน และอาคารต่างๆ เช่น หอบังคับการบินสูง 3 ชั้น และอาคารรับรอง โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 12,118,282 บาท จากนั้นก่อสร้างและต่อเติมอาคารที่พักผู้โดยสารพื้นที่ 100 ตารางเมตร โดยใช้รวมกับผู้โดยสารขาเข้าและขาออก ในปี พ.ศ. 2523 วงเงินงบประมาณ 1,040,000 บาท
พ.ศ. 2533 ได้มีการต่อเติมอาคารขยายอาคารที่พักผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอีก ขนาดพื้นที่ 135 ตารางเมตร วงเงินงบประมาณ 2,440,000 บาท และในปี พ.ศ. 2538 มีการก่อสร้างหอบังคับการบินหลังใหม่ สูง 6 ชั้น วงเงิน 12,210,000 บาท พ.ศ. 2540 มีการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ พร้อมระบบปรับอากาศและก่อสร้างลานจอดรถยนต์ วงเงิน 99,980,800 บาท และปรับปรุงทางวิ่ง ทางขับ อาคารรับเสด็จ และอาคารประกอบใหม่ทั้งหมดจนถึงปี พ.ศ. 2551

สล็อตออนไลน์

พ.ศ. 2552 กรมการขนส่งทางอากาศ (กรมท่าอากาศยานในปัจจุบัน)ได้ดำเนินโครงการต่อเติมความยาวทางวิ่ง ท่าอากาศยานนราธิวาส จากเดิมที่มีความยาวทางวิ่ง 2,000 เมตร และได้รับงบประมาณสำหรับต่อเติมความยาวทางวิ่ง ลานกลับลำ ความยาวอีก 500 เมตร รวมเป็น 2,500 เมตร เพื่อให้ทางวิ่งสามารถรองรับเครื่องบินพาณิชย์ขนาด 250 ที่นั่ง แบบ แอร์บัส เอ300-600 ทำการบินระหว่างประเทศตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขยายปรับปรุงทางขับและลานจอดเครื่องบินของเดิมให้สามารถจอดเครื่องบินแบบ แอร์บัส เอ300-600 ได้ 1 ลำ เครื่องบิน โบอิง 737-400 ได้ 2 ลำ เครื่องบินขนาดไม่เกิน 80 ที่นั่ง 1 ลำ และที่จอดรถเฮลิคอปเตอร์ แบบ 212/UH-IN 2 ลำ จอดพร้อมกันได้เวลาเดียวกัน พร้อมทั้งระบบไฟฟ้าท่าอากาศยาน ถนนภายใน ระบบระบายน้ำ ทาสีเครื่องหมาย และอื่นๆ ตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศฮชื่อนราธิวาสเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นมาใหม่ในปี พ.ศ. 2458 ชื่อเดิมของพื้นที่นี้คือ มนารา หรือ มนารอ ซึ่งมีความหมายว่า หอคอย ที่กลายมาจากคำว่า กัวลามนารา ที่มีความหมายว่า กระโจมไฟ หรือ หอคอยที่ปากน้ำ ส่วนชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธจะเรียกว่า บางนรา หรือ บางนาค ต่อมาในปี พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อเมืองขึ้นใหม่ว่า นราธิวาส อันมีความหมายว่า ที่อยู่อันยิ่งใหญ่ของประชาชน

สล็อตออนไลน์

จังหวัดนราธิวาส เดิมมีฐานะเป็นเพียงเมืองหนึ่งในอาณาจักรลังกาสุกะซึ่งพบหลักฐานโบราณคดีค่อนข้างน้อยเช่น ซากเจดีย์ 3 องค์บริเวณวัดเขากง อายุ1,300ปี(ต่อมาถูกรื้อถอนแล้วสร้างพระพุทธทักษิณมิ่งมงคลแทน) พระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์นิกายมนตยานบริเวณวัดเขากงเช่นกัน ต่อมา กลายเป็นอำเภอหนึ่ง เรียกว่า อำเภอบางนรา ขึ้นกับเมืองสายบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดหัวเมืองภาคใต้ ต่อมาได้โอนไปขึ้นกับเมืองระแงะ ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดหัวเมืองเช่นกัน โดยประวัติความเป็นมาของนราธิวาสนั้น มีความชื่อมโยงกับเรื่องราวของเมืองปัตตานี เมืองสายบุรี และเมืองระแงะ สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีรับสั่งให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาท ยกทัพหลวงลงมาปักษ์ใต้เพื่อปราบปรามข้าศึกที่เข้ามาทางปักษ์ใต้ เมื่อข้าศึกแตกพ่ายหนีไปหมดแล้ว จึงเสด็จประทับ ณ เมืองสงขลา และได้มีรับสั่งออกไปถึงหัวเมืองมลายูทั้งหลาย ที่เคยขึ้นกับอยุธยามาก่อน ให้มาอ่อนน้อมดังเดิม โดยพระยาไทรบุรี และพระยาตรังกานูยอมอ่อนน้อมแต่โดยดี แต่พระยาปัตตานีแข็งเมืองไม่ยอมอ่อนน้อม จึงรับสั่งให้ยกทัพไปเมืองปัตตานีเมื่อ พ.ศ. 2332 เมื่อได้เมืองปัตตานีแล้ว ได้โปรดเกล้าฯ ให้พระราชทานตราตั้งให้แก่พระยาสงขลา (บุญฮุย) เป็นพระยาปัตตานี และให้อยู่ในความกำกับดูแลของเมืองสงขลาต่อไป และตั้งในเป็นเมืองมนตรีขึ้นอยู่กับกรุงรัตนโกสินทร์โดยตรง ในระหว่างที่พระยาปัตตานี (ขวัญซ้าย) ว่าราชการเมืองปัตตานีอยู่นั้น บ้านเมืองสงบเรียบร้อยปกติสุขตลอดมา ครั้นเมื่อพระยาปัตตานีถึงแก่กรรม โปรดเกล้าฯ ให้นายพ่าย น้องชายพระยาหลวงสวัสดิภักดีผู้ช่วราชการเมืองปัตตานี และได้ย้ายที่ว่าการเมืองปัตตานีจากบ้านมะนา (อ่าวนาเกลือ) ไปตั้งอยู่ที่บ้านยามู ในระหว่างนั้นพวกของซาเห็ดรัตนวงศ์ฯ และพวกโมเซฟได้เริ่มก่อกวนความสงบสุขของบ้านเมือง โดยคบคิดกับปล้นบ้านพระยาปัตตานี และบ้านหลวงสวัสดิภักดี แต่ก็ได้ถูกตีถอยหนีไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่บ้านกะลาพอ แขวงเมืองสายบุรี นอกจากนั้นเมืองปัตตานีซึ่งมีอาณาเขตกว้างขวาง และมีโจรผู้ร้ายชุกชุม เที่ยวปล้นบ้านเรือนราษฎรจนเหลือกำลังที่พระยาปัตตานีจะปราบให้ราบคาบได้ จึงแจ้งราชการไปยังเมืองสงขลา พระยาสงขลา (เถียนจ๋อง) ออกมาปราบปราม และจัดนโยบายแบ่งแยกเมืองปัตตานีออกเป็น 7 เมือง ได้แก่ เมืองปัตตานี, เมืองหนองจิก, เมืองยะลา, เมืองรามันห์, เมืองระแงะ, เมืองสายบุรี และเมืองยะหริ่ง ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ได้มีพระยาปัตตานี (ต่วนสุหลง), พระยาหนองจิก (ต่วนกะจิ), พระยายะลา (ต่วนบางกอก) และพระยาระแงะ (หนิเดะ) โดยเจ้าเมืองทั้ง 4 ได้สมคบคิดกันเป็นกบฏขึ้น จึงโปรดเกล้าให้พระยาเพชรบุรี และพระยาสงขลา (เถี้ยนเส้ง) ลงมาปราบ และพิจารณาเห็นว่า หนิบอสูชาวบ้านบางปูซึ่งพระยายะหริ่แต่งตั้งให้เป็นกรมการเมืองยะหริ่งได้เป็นกำลังสำคัญ และได้ทำการต่อสู้ด้วยความกล้าหาญยิ่ง ด้วยคุณงามความดีนี้จึงได้แต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาราชการเมืองระแงะ สืบต่อจากพระยาระแงะ (หนิเดะ) ที่หนีไป และได้ย้ายที่ว่าราชการจากบ้านระแงะมาตั้งใหม่ที่ตำบลตันหยงมัส

slot

ท่าอากาศยานนราธิวาส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top