Day: December 16, 2021

ท่าอากาศยานนานาชาติล็องถั่ญ

ท่าอากาศยานนานาชาติล็องถั่ญ เป็นท่าอากาศยานที่รัฐบาลเวียดนามมีแผนจะก่อสร้างในเขตอำเภอล็องถั่ญ จังหวัดด่งนาย ทางตอนใต้ของประเทศ อยู่ห่างจากนครโฮจิมินห์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 40 กิโลเมตร โดยคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ภายในปี พ.ศ. 2563 และจะสามารถรองรับผู้โดยสารเต็มความจุได้ถึง 100 ล้านคนต่อปี สินค้า 5 ล้านตันต่อปี การก่อสร้างของสนามบินจะเริ่มต้นในปี 2015 ด้วยงบประมาณ 6,740,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ระยะแรกมีกำหนดจะแล้วเสร็จในปี 2020 มีความจุผู้โดยสาร 25 ล้านต่อปีและ สินค้า 1.2 ล้านตันต่อปี และจะสร้างทางวิ่งทั้งหมด 2 ทางวิ่งเมื่อระยะที่ 1 เสร็จสมบูรณ์ท่าอากาศยานนานาชาติล็องถั่ญแห่งใหม่นี้จะให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งหมด ในขณะที่ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ตแห่งเดิมจะให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศทั้งหมด โดยแบ่งเป็นสามระยะย่อยตามดังนี้ นครโฮจิมินห์ หรือชื่อเดิม ไซ่ง่อน เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง นครโฮจิมินห์เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนาม จากประชากรร้อยละ 7.5 ของประเทศ แต่มีจีดีพีถึงร้อยละ 20.2 และการลงทุนจากต่างประเทศมากถึงร้อยละ 34.9 ของทั้งประเทศ[ ไซ่ง่อนในอดีตเคยเป็นเมืองในการปกครองของเขมรมาก่อนเรียกว่า ไพรนคร ต่อมาเมื่อเวียดนามเข้ามายึดครองดินแดนนี้ จึงได้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็นภาษาเวียดนามว่า ยาดิ่ง […]

ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง

ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง เป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาท่าอากาศยานทั้งหมดสี่แห่งของจังหวัดเลิมด่ง ทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ในเขตอำเภอดึ๊กจ่ง ห่างจากเมืองด่าหลัตไปทางทิศใต้ประมาณ 30 กิโลเมตร การปรับปรุงท่าอากาศยานเพื่อให้สามารถรองรับอากาศยานที่ใหญ่ขึ้นแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 มีเส้นทางบินภายในประเทศไปยังฮานอยและนครโฮจิมินห์ และจะมีเส้นทางไปยังเมืองดานัง กัมพูชา ลาว สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ในอนาคตอันใกล้ อยู่ห่างจากนครโฮจิมินห์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 40 กิโลเมตร โดยคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ภายในปี พ.ศ. 2563 และจะสามารถรองรับผู้โดยสารเต็มความจุได้ถึง 100 ล้านคนต่อปี สินค้า 5 ล้านตันต่อปี การก่อสร้างของสนามบินจะเริ่มต้นในปี 2015 ด้วยงบประมาณ 6,740,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ระยะแรกมีกำหนดจะแล้วเสร็จในปี 2020 มีความจุผู้โดยสาร 25 ล้านต่อปีและ สินค้า 1.2 ล้านตันต่อปี และจะสร้างทางวิ่งทั้งหมด 2 ทางวิ่งเมื่อระยะที่ 1 เสร็จสมบูรณ์ท่าอากาศยานนานาชาติล็องถั่ญแห่งใหม่นี้จะให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งหมด ในขณะที่ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ตแห่งเดิมจะให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศทั้งหมด โดยแบ่งเป็นสามระยะย่อยตามดังนี้ นครโฮจิมินห์ หรือชื่อเดิม ไซ่ง่อน (เวียดนาม: Sài Gòn ส่ายก่อน […]

Scroll to top