การรักษาด้วยการฉายรังสีของมะเร็งดวงตา

การรักษาด้วยการฉายรังสีของมะเร็งดวงตา

มะเร็งดวงตา ( Eye Cancer ) เป็น มะเร็งชนิดปฐมภูมิกับ Adnexal Tumors ที่สามารถพบได้ที่ส่วนของตาและเบ้าตา คือ Uveal Malignant Melanoma และ Retanoblastoma ถึงแม้ว่ามะเร็งดวงตาที่ส่วนของตาและเบ้าตาจะโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมากก็ตาม นอกจากมะเร็งปฐมภูมิและ Adnexal Tumors ที่สามารถพบมะเร็งได้แล้ว มะเร็งชนิดทุติยภูมิที่เกิดขึ้นบริเวณเบ้าตาและตาก็มีเกิดขึ้นได้เช่นกัน ดวงตา เครดิตฟรี สัญญาณและอาการของโรคมะเร็งตาผู้ที่เป็นมะเร็งตาอาจพบอาการหรือสัญญาณเตือน ซึ่งอาการที่พบบ่อย ต่อไปนี้ พบก้อนเนื้อบนเปลือกตามีจุดดำบนม่านตาตาพร่า หรือสูญเสียการมองเห็นอย่างกะทันหันเห็นเงา หรือเส้นแสงกระพริบมองเห็นภาพซ้อนสูญเสียการมองเห็นบางส่วน หรือทั้งหมดสีของดวงตาทั้ง 2 ข้างไม่เท่ากันอาการปวดตาพร้อมทั้งมีน้ำตาไหลการมองเห็นจุดเส้นหยัก หรือวัตถุลอย ปัจจัยเสี่ยงในการเป็นมะเร็งตา อายุ : ผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี มักจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเนื้องอกในลูกตาเบื้องต้น อายุโดยเฉลี่ยของการวินิจฉัยประมาณ 55 ปี ซึ่งพบได้น้อยในเด็กและผู้ที่มีอายุมากกว่า 70 ปีขึ้นไป เชื้อชาติ : เนื้องอกในลูกตาระยะแรกนั้นพบมากในคนผิวขาว แต่จะพบได้น้อยในคนผิวดำ เพศ : เนื้องอกในลูกตามีผลต่อผู้ชายและผู้หญิงจำนวนเท่า ๆ […]

Scroll to top