ตรวจเลือดและตรวจเช็คมาตรฐานสุขภาพ

การจัดการและการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน ( Diabetes ) เป็น ภาวะที่ในกระแสเลือดมีระดับน้ำตาลสูงกว่าปกติ อันเนื่องมาจากการขาดฮอร์โมนอินซูลิน หรือประสิทธิภาพในการทำงานของฮอร์โมนอินซูลินลดลง เป็นเหตุให้น้ำระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้น กระบวนการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานการค้นหา คัดกรอง กลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและการเข้าสู่การวินิจฉัยโรค เครดิตฟรี การให้ความรู้และเสริมพลังผู้ป่วยและครอบครัวในการป้องกันและเกิด โรคเบาหวานอย่างต่อเนื่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมของการรักษาพยาบาล ประชนทั่วไป หรือผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลควรได้รับค้นหาความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ด้วยการทำแบบประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเบาหวานในอนาคต ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานได้รับการคัดกรอง โรคเบาหวานเพื่อให้การวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่เริ่มแรก ด้วยตรวจพลาสมากลูโคสขณะอดอาหา ( Fasting plasma glucose, FPG ) ถ้าไม่สามารถตรวจ FPG ให้ตรวจ Fasting Capillary Blood Glucose ได้ ผู้ที่มีผลการตรวจ FPG หรือ Fasting Capillary Blood Glucose มีค่า ≥ 126 มก./ดล. ให้การวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน ได้รับการลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน และส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ที่มีระดับ FPG 100-125 มก./ดล. วินิจฉัยเป็น […]

เตือนตรวจยีนป้องกันการกลายพันธุ์

ยีน ( gene ) คือ รหัสพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะต้องมีรหัสพันธุกรรมไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ หรือแม้แต่มนุษย์เราเองก็เช่นกัน ยีน คือรหัสที่อยู่ภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ยีนจะมีหน้าที่ควบคุมการแสดงออกของคนเรา เช่น ยีนที่ควบคุมเพศก็จะทำหน้าที่บ่งบอกเพศว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย ยีนสีผิวก็จะแยกสีผิวของคนเราว่าเป็นสีขาว สีดำ ยีนที่เกี่ยวกับสีผมก็จะแยกสีผมออกมาว่าเป็นสีทอง สีดำ หรือสีน้ำตาล เป็นต้น เครดิตฟรี โดยยีน ( gene ) นั้นจะมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากรุ่นสู่รุ่น นั่นคือถ่ายทอดจากรุ่นพ่อแม่สู่รุ่นลูกหลาน เช่น พ่อแม่มีผมสีดำลูกที่ออกมาก็จะมีผมสีดำ เป็นต้น ซึ่งการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของยีนนั้นอาจจะความผิดปกติเกิดขึ้นได้ เนื่องจากสภาวะแวดล้อมและอาหารที่เรารับประทานเข้าไป เราจึงต้องทำการตรวจยีนก่อนสายเพื่อป้องกันการกลายพันธุ์ของยีนที่เรียกว่า “ Genetic Test ” Genetic Test คือ การตรวจวัดสุขภาพและประเมินความเสี่ยงในระดับยีนของเซลล์ ไม่ไช่แค่ตรวจวัดระดับสารเคมีในเลือดหรือสารพิษที่เป็นอันตรายในร่างกายทั่วไป แต่เป็นการตรวจวิเคราะห์ถึงความแข็งแรงของยีนเพื่อประเมินความเสี่ยงของยีนที่อยู่ภายในเซลล์ว่ามีโอกาสการกลายพันธุ์หรือไม่ ซึ่งในปัจจุบันนี้ทาง FDA ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการออกแนวทางปฏิบัติทางคลินิกหรือ Clinical Guideline ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งแนวทางปฏิบัติที่ออกมาจะเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกถึงวิธีการและขั้นตอนในการทำ Genetic Test การออก Clinical Guideline […]

การตรวจของเหลวในร่างกาย

ภายใต้ร่างกายของมนุษย์เรา นอกจากจะมากไปด้วยอวัยวะส่วนต่างๆแล้ว ยังประกอบไปด้วยของเหลวต่างๆมากมายภายในร่างกายด้วย ของเหลวชนิดต่างๆทุกชนิดที่อยู่ในร่างกายนี้ รวมแล้วเรียกว่า สารคัดหลั่ง หรือ ของเหลวในร่างกาย ( Body Fluid ) ซึ่งประกอบไปด้วยของเหลวหลายชนิด เช่น เลือด น้ำเหลืองจากเลือด เซลล์เม็ดเลือด เหงื่อ ไขมันจากต่อมเหงื่อ น้ำเหลือง หนอง น้ำไขสันหลัง น้ำตา น้ำลายน้ำนม น้ำดี น้ำจากช่องคลอด น้ำอสุจิ เกลือแร่ ซีรั่ม เป็นต้น เครดิตฟรี ของเหลวในร่างกายมีเพื่ออะไร ?ของเหลวในร่างกายที่ประกอบไปด้วยหลายสิ่งมากมาย แต่ละสิ่งก็มีหน้าที่และโยชน์ของตนเองแตกต่างกันออกไป ซึ่งเราสามารถสรุปบทบาทของหน้าที่ของเหลวในร่างกายที่สำคัญๆได้ดังต่อไปนี้ สร้างความหล่อลื่นให้กับอวัยวะต่างๆ ในร่างกายให้ทำงานได้สะดวก ช่วยรักษาระดับของความดันในร่างกายให้เป็นปกติ เป็นช่องทางลำเลียงขนส่งสารอาหารและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการใช้ของเซลล์เนื้อเยื่อโดยรอบโพรงนั้นๆ เป็นช่องทางระบายทิ้งของเสียและสารพิษจากในร่างกาย ช่วยควบคุมอุณหภูมิในร่างกายให้เหมาะสม อย่างสม่ำเสมอ ช่วยรักษาสภาวะความสมดุลของการเป็นกรดเป็นด่าง และความสมดุลของธาตุต่างๆ ในสารละลายประจุไฟฟ้าภายในของเหลวนั้น สล็อต การตรวจของเหลวในร่างกาย ทำเพื่ออะไร ?สำหรับจุดประสงค์ในการตรวจ ของเหลวในร่างกาย นั้น ส่วนใหญ่แพทย์จะตรวจเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวินิจฉัยอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับร่างกาย และยังนำผลตรวจที่ได้ไปใช้ในการอื่นๆดังนี้ เพื่อจะทราบชนิดและความร้ายแรงของโรคที่ผู้ป่วยกำลังมีอาการผิดปกติอยู่ เพื่อจะทราบถึงการรั่วซึมของของเหลวไปสู่อวัยวะใกล้เคียง […]

การตรวจวัดค่าระดับน้ำตาลในน้ำไขสันหลัง

การตรวจ CSF Glucose หรือ การตรวจวัดค่าระดับน้ำตาลในน้ำไขสันหลัง มีจุดประสงค์ในการตรวจคือเพื่อจะได้ทราบว่า ค่าปริมาณของระดับน้ำตาลในน้ำไขสันหลังในร่างกาย มีค่าความผิดปกติหรือไม่ หากค่านี้มีค่าที่ผิดไปจากเกณฑ์มาตรฐาน ก็อาจจะเป็นการบอกว่า ร่างกายมีความผิดปกติ อาจมีโรคภัยต่างๆเกิดขึ้น เครดิตฟรี โดยปกติแล้ว ในน้ำไขสันหลังจะมีปริมาณของน้ำตาลปะปนอยู่ด้วย เนื่องจากน้ำในไขสันหลังใช้พลาสมาจากเลือดเป็นวัตถุดิบเพื่อการผลิตซึ่งในเลือดก็มีน้ำตาล หรือ Glucose ปะปนอยู่ด้วยดังนั้นจึงทำให้น้ำในไขสันหลังมี กลูโคส ( Glucose ) ปะปนอยู่ด้วยเสมอ แต่อาจมีปริมาณน้อยกว่าในเลือดอยู่ที่ 60-70 % ของค่ากลูโคสในเลือดในขณะนั้น เนื่องจากเซลล์ของเส้นประสาทไขสันหลังของกระดูกไขสันหลังและของเนื้อเยื่อโดยรอบ จำเป็นต้องใช้กลูโคสจากหลอดเลือดแดงให้ไปหล่อเลี้ยงเช่นเดียวกับเซลล์อื่นๆทั่วร่างกาย ดังนั้นหากปริมาณของกลูโคสในหลอดเลือดมีความผิดปกติเกิดขึ้น ก็จะส่งผลกระทบต่อระดับกลูโคสในน้ำไขสันหลังด้วยเช่นกัน จึงทำให้การตรวจหาค่าระดับน้ำตาลในน้ำไขสันหลัง ( Glucose CSF ) จึงจำเป็นต้องตรวจเลือดให้ทราบค่า FBS ไว้ด้วยก่อนเสมอ การตรวจวัดปริมาณของค่า Cerebrospinal Fluid Glucoseค่า CSF Glucose ปกติ50 – 75 mg/dLในการตรวจวัดปริมาณของค่า Glucose CSF จะมีค่าปกติอยู่ที่ปริมาณ 50 – […]

การตรวจของเหลวในไขสันหลัง

หลายคนคงอาจเคยได้ยินแพทย์พูดกับคนไข้ว่า ” ขอตรวจของเหลวในไขสันหลัง ” ซึ่งน้อยคนนักที่จะรู้ว่าสิ่งที่แพทย์พูดสิ่งนี้หมายถึงอะไร และก็คงมีคำถามขึ้นในใจต่ออีกว่า จะตรวจ ของเหลวในไขสันหลัง Cerebrospinal Fluid ( CSF ) ต้องทำอย่างไร ทำแล้วจะเจ็บไหม และทำไปเพื่ออะไร? จะขออธิบายเรื่องการตรวจของเหลวในไขสันหลัง ดังต่อไปนี้ เครดิตฟรี น้ำไขสันหลัง Cerebrospinal Fluid หรือ CSF มีความสำคัญต่อร่างกายของมนุษย์คือ เป็นเหมือนตัวช่วยสร้างความยืดหยุ่น รับแรงกระแทกหรือแรงสะเทือนต่อไขสันหลังและสมองเป็นเส้นทางลำเลียงขนส่งสารอาหารเป็นเส้นทางในกระบวนการกำจัดของเสียออกจากร่างกายการตรวจของเหลวในไขสันหลัง หมายถึงอะไร ?เป็นวิธีการตรวจในทางการแพทย์ชนิดหนึ่ง โดยแพทย์จะใช้เข็มที่ออกแบบมาเฉพาะทิ่มเข้าไปบริเวณช่องว่างใต้ชั้นเยื่อหุ้มสมองหรือบริเวณบั้นเอว ( Lumbar ) เพื่อนำน้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลังออกมาและนำไปตรวจวินิจฉัยโรคต่อไปโดยก่อนการตรวจ Cerebrospinal Fluid ( CSF ) นั้น ทางแพทย์จะฉีดยาระงับความรู้สึกเฉพาะที่บริเวณกระดูกสันหลังให้ผู้ที่ต้องการรับการตรวจก่อนเสมอ Cerebrospinal Fluid ( CSF )Cerebro สมองSpinal ลำกระดูกสันหลังFluid ของเหลวของเหลวในไขสันหลัง คือ ของเหลวคล้ายน้ำในร่างกายชนิดหนึ่ง ที่หล่อเลี้ยงเส้นประสาทภายในลำกระดูกสันหลังตั้งแต่สมองลงมาหรือเข้าใจกันในคำว่า “ น้ำไขสันหลัง ” […]

การตรวจการทำงานของตับ

การตรวจการทำงานของตับ ( Liver Function Test ) คือ การตรวจสอบเช็คสุขภาพของตับ ว่ายังทำงานได้ดีมากน้อยเพียงใด หรือมีภาวะสุ่มเสี่ยงในการเป็นโรคเกี่ยวตับหรือไม่อย่างไร โดยวัดค่าเอนไซม์และโปรตีนในเลือด ซึ่งมีวิธีการตรวจในทางการแพทย์ดังนี้ เครดิตฟรี วิธีการตรวจหาโปรตีนที่สร้างจากตับ เนื่องจากในตับมีโปรตีนหลายชนิด การเกิดภาวะโรคหลายชนิด เช่น โรคตับ โรคไต มะเร็ง ขาดอาหาร จะไปทำให้ค่าโปรตีนในตับผิดปกติ โดยโปรตีนที่ใช้ตรวจได้แก่ Globulin เป็นโปรตีนที่สร้างจากตับและเม็ดเลือดขาวAlbumin เป็นโปรตีนที่สร้างจากตับ ถ้าตับสร้างสารนี้ไม่ได้ก็จะเกิดการบวมน้ำ วิธีการตรวจเอนไซม์จากตับ เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมและให้ผลการตรวจที่แม่นยำ หากมีการทำลายหรือการอักเสบของตับเกิดขึ้น จะมีการหลั่งเอนไซม์ประเภทนี้ ออกจากตับสู่กระแสเลือด.ในปริมาณที่ผิดปกติ มีวิธีดังต่อไปนี้ 2.1 การตรวจ AST ( SGOT) พบได้ในตับ ไต เนื้อเยื่ออื่นๆ หากค่าที่ตรวจได้ มีค่าสูงกว่าปกติ ก็อาจเป็นตัวบ่งชีว่า มีความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจ โรคเกี่ยวกับตับ ได้ 2.2 การตรวจ ALT ( SGPT ) พบมากในตับและไต พบน้อยในกล้ามเนื้อหัวใจ […]

การตรวจสาร Serum Glutamic Pyruvate Transaminase

การตรวจการทำงานของตับจากการตรวจหาสาร Serum Glutamic Pyruvate Transaminase หรือเรียกว่า SGPT ALT หรือชื่อ Alanine Transaminase ในตับ คือ ร่างกายคนเราจะมีเอนไซม์ที่ประกอบด้วยโปรตีนอยู่ภายในเลือดโดยหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นที่อวัยวะต่างๆ เช่น ตับ ไต หัวใจ กล้ามเนื้อ และอื่นๆ ก็จะทำให้ค่าของ SGPT เปลี่ยนแปลงไปจากค่ามาตรฐานปกติซึ่งในตับนั้น ค่า SGPT จะ ให้ค่าผิดปกติที่แสดงออกมามากกว่าอวัยวะชนิดอื่น แต่ทั้งนี้ ค่า SGPT ที่ได้ออกมาก็ไม่สามารถบ่งบอกได้ว่ามาจากอวัยวะชนิดใดการตรวจ SGPT หรือ ALT เครดิตฟรี SGPT ALT คืออะไรSGPT ALT เป็นการตรวจอีกค่าหนึ่งที่แพทย์มักใช้ผลในการตรวจไปประกอบกับค่าการตรวจอื่นๆเพื่อที่จะให้ผลการตรวจที่ได้ออกมามีความแม่นยำมากที่สุดค่า โดยค่าต่างๆในเลือดที่จะนิยมตรวจพร้อมกัน 3 ชนิดคือ SGOT หรือ AST , Alk. Phosphatase หรือ ALP, Lactate Dehydrogenase หรือค่า LDH […]

การตรวจหาสาร Serum Glutamic-Oxaloacetic Transaminase

เซรั่มกลูตามิกอ็อกซาโลเอเซติก ทรานซามิเนส Serum Glutamic-Oxaloacetic Transaminase ( SGOT ) เป็น เอนไซม์ที่อาจตรวจพบได้ในเลือด จากกรณีมีเหตุสำคัญ หรือมีโรคร้ายแรงซึ่งมากระทบต่ออวัยวะ หรือเนื้อเยื่อของร่างกาย โดย SGOT อาจจะมาจากเอนไซม์ของเม็ดเลือดแดง หัวใจ กล้ามเนื้อ ตับอ่อน ไต หรือตับ อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งในตับมีจะความไวต่อโรคมากหรือการที่มีสภาวะแวดล้อมที่มากระทบ เช่น สารพิษ จะไปทำให้ค่าของ SGOTสูงขึ้นตามไปด้วย ค่า SGOT ที่มีค่าสูงขึ้นหลังจากมีเหตุเกิดขึ้นแล้ว จะใช้ระยะเวลานานกว่า 6-10 ชั่วโมง และจะอยู่ในค่าระดับนี้อาจนานถึง 4 วัน เลยทีเดียว เครดิตฟรี การตรวจหาสารวัดค่าตรวจตับการตรวจหาสารวัดค่าตรวจตับ เซรั่มกลูตามิกอ็อกซาโลเอเซติก ทรานซามิเนส Serum Glutamic-Oxaloacetic Transaminase ( SGOT ) Serum Glutamic-Oxaloacetic Transaminase ( SGOT ) มีชื่ออื่นว่า AST, Aspartate […]

การตรวจสารแอลคาไลน์ฟอสฟาเทส

การตรวจสารแอลคาไลน์ฟอสฟาเทส ( Alkaline Phosphatase – ALP ) คือการตรวจหาค่าสารประกอบในตับ เพื่อบ่งชี้ว่า ตับ มีปัญหาอะไรหรือไม่ Alkaline Phosphatase ชื่ออื่นเรียกเป็นว่า ค่า ALP ค่า ALK PHOS ค่า ALKP คือ เอ็นไซม์ที่ถูกผลิตขึ้นมาด้วยโปรตีนจากอวัยวะต่างๆในร่างกายที่เกิดความผิดปกติจากโรคต่าง ๆที่กำลังเกิดขึ้น เช่น ตับ กระดูก ลำไส้เล็ก ไต หรือ จากรกของสตรีที่กำลังตั้งครรภ์ซึ่ง อวัยวะที่ผลิตค่า ALP ออกมามากที่สุดในร่างกายคือ ตับ รองลงมาคือ ท่อน้ำดี และกระดูก เรียงตามลำดับกันต่อไป เครดิตฟรี ทำไมต้องตรวจสารแอลคาไลน์ฟอสฟาเทส การตรวจสาร Alkaline Phosphatase ( ALP ) มีจุดประสงค์คือ ใช้ตรวจหาค่าความผิดปกติและใช้ในการวินิฉัยโรคที่เกี่ยวกับตับและกระดูก โดยจะใช้วิธีการตรวจทางเลือด โดยผู้ที่จะทำการตรวจค่า ALP นั้น ต้องงดอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ ก่อนการตรวจ […]

สารตรวจค่ามะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

Bladder Tumor Antigen ( Urine BTA ) เป็นสารที่ใช้ในการวัดค่ามะเร็งเพื่อตรวจหาสัญญาณมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และใช้ติดตามผลการรักษา โดยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเกือบทั้งหมดเกิดขึ้นภายในเยื่อบุในกระเพาะปัสสาวะ และยังสามารถแพร่กระจ่ายไปยังอวัยวะอื่นๆของร่างกายได้ เครดิตฟรี Urine BTA เป็นสารวัดค่ามะเร็งกระเพาะอาหารที่จะใช้ในการตรวจน้ำปัสสาวะ เพื่อหาสารแปลกปลอมและสัญญาณของโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ สำหรับการตรวจปัสสาวะ จะใช้ปัสสาวะที่ได้จากการขับถ่ายใหม่ๆ โดยจะเป็นช่วงเวลาไหนก็ได้แต่จะต้องไม่เกินเที่ยงวันของวันนั้น เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่มีความแม่นยำมากที่สุด วัตถุประสงค์ที่ตรวจ Bladder Urine BTAตรวจคัดกรองเพื่อดูว่ากำลังป่วยด้วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะหรือไม่เพื่อจะได้ทำการตรวจรักษาต่อไปตรวจเพื่อติดตามผลการรักษา โดยจะใช้ประเมินว่าการรักษาที่ใช้อยู่ได้ผลหรือเกิดความล้มเหลว ซึ่งการตรวจเพื่อติดตามผลการรักษานี้สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจการใช้กล้องส่องทะลุผ่านช่องทางปัสสาวะ เป็นต้น เพราะอะไรจึงตรวจหามะเร็งกระเพาะปัสสาวะด้วย Urine BTAเพราะว่าโดยปกติหากเป็นมะเร็งดังกล่าว ผนังด้านในของกระเพาะปัสสาวะจะมีโปรตีนชนิดพิเศษที่เรียกว่า NMP 22 อยู่ จากนั้นเมื่อสิ้นอายุขัย โปรตีนชนิดนี้จะหลุดและปนไปกับน้ำปัสสาวะ เมื่อนำน้ำปัสสาวะมาตรวจจึงสามารถวิเคราะห์หาค่า Urine BTA ได้นั่นเอง ค่าปกติของ Urine BTA และ NMP 22 สำหรับค่าปกติของ Urine BTA และ NMP 22 จะมีค่าปกติเท่ากับ […]

Scroll to top